top of page

Cel konkurencji (gry) frestyle’owej Freestyle ShowCase:

 

 • Celem konkurencji jest umożliwienie zespołom (człowiek i pies) prezentacji technik i figur dogfrisbee w formie programu oraz wyeksponowania jego zalet w czterech obszarach oceniania.
   

Wizja freestyle w UpDog:

 

 • UpDog wyraża przekonanie, że gra freestyle’owa powinna być finalną syntezą umiejętności wypracowanych przez człowieka i psa. Wszystkie pozostałe gry UpDog mogą być pomocne w budowaniu podstaw umiejętności i kreatywności ‐ zrębów gry freestyle’owej.
   

Informacje ogólne:

 

 • Gra freestyle’owa składa się z dwóch rund freestyle oraz dwóch prób rzutowych w “złoty środek”.

 • Pierwsza runda gry freestyle’owej nosi nazwę “Runda Kryteriów” i jest oceniana przez troje lub czworo sędziów, według zestawu kryteriów, podzielonych na cztery kategorie: Występ Człowieka, Występ Psa, Współdziałanie oraz Skuteczność. Opis kryteriów oceniania, które w każdej kategorii będą brane pod uwagę przez sędziów, można odnaleźć w dalszej części regulaminu oraz w arkuszach sędziowania.

 • Druga runda gry freestyle’owej nosi nazwę “Runda Efektu”. Do składu sędziowskiego dołącza sędzia, określany jako “osobistość”. Sędzia taki może być lokalną sławą, celebrytą znanym, cenionym sportowcem, weteranem dogfrisbee, kimś znanym i lubianym, a nawet osobą wybraną spośród publiczności. Organizator powinien, jeśli to możliwe, zaprosić lub wykorzystać obecność osoby spoza społeczności dogfrisbee, by wnieść do naszego sportu spojrzenie z zewnątrz ‐ opinię “laika”. Uważamy, że istotne jest, by zawodnicy występowali nie tylko dla sędziów i ich ocen, lecz także dla publiczności, która oczekuje widowiskowości i pozytywnych wrażeń.
   

Poziomy gier freestyle`owych:

 

 • Wyróżnia się dwa poziomy gier freestyle`owych UpDog ‐ poziom 1. i poziom 2.
  Poziom 1. określany jest jako rekreacyjny, poziom 2. jest przeznaczony dla zaawansowanych zawodników. W odróżnieniu od innych konkurencji UpDog, zespół może wybrać poziom, na którym chce konkurować. Zasady ogólne są tożsame dla obydwu poziomów, aczkolwiek na poziomie 2. wymagania sędziowskie w “Rundzie Kryteriów” są bardziej wyrafinowane i zlokalizowane wyżej na skali trudności.


Dywizje “Psie”:

 

 • Wyróżnia się trzy dywizje ‐ kategorie wzrostowe ‐ dla psów występujących w grze freestyle’owej UpDog:
  ○ Mini: poniżej 35 cm w kłębie
  ○ Midi: od 35 cm do 43 cm w kłębie
  ○ Maxi: powyżej 45 cm w kłębie.

 • Pomiaru psów dokonują sędziowie UpDog.

 • Zależnie od liczby zgłoszeń, w każdej z dywizji wzrostowych, organizator może podjąć decyzję o zaklasyfikowaniu wszystkich psów do jednej dywizji i przyznać jeden komplet nagród za 1., 2. i 3. miejsce.

 • Dywizje “psie” mogą występować zarówno na poziomie 1. jak i 2.

 

Dywizje /kategorie/ “ludzkie”:

 

 • Wyróżnia się trzy dywizje ‐ kategorie wiekowe ‐ dla zawodników występujących w grze freestyle’owej UpDog:
  ○ Junior ‐ do 14 lat
  ○ Open ‐ dowolny wiek
  ○ Senior ‐ od 50 lat.

 • Zależnie od liczby zgłoszeń, w każdej z dywizji wiekowych, organizator może zaproponować rozgrywki w jednej, dwóch lub wszystkich dywizjach.

 • Dywizje “ludzkie” mogą występować zarówno na poziomie 1. jak i 2. gry freestyle`owej.

 

Warianty gry freestyle`owej:

 

 • Organizator może zaoferować udział w grze freestyle’owej w wielu kombinacjach dywizji i poziomów, w zależności od spodziewanej liczby zgłoszeń i ich charakteru.

 • Dywizje umożliwiają organizatorowi przydzielenie więcej niż jednego kompletu nagród, z miejscami na trzech stopniach podium.

 • Wszystkie trofea i osiągnięcia UpDog można zdobywać niezależnie od dywizji, w której się uczestniczy.

 

Zasady:
 

Dyski:

 

 • Podczas gry freestyle’owej można użyć maksymalnie 8 dysków.

 • Należy używać wyłącznie dysków, które są przeznaczone dla psa. Lista dysków, zatwierdzonych przez UpDog, jest zamieszczona na stronie updogchallenge.com.

 • Pies dowolnej wielkości może używać dowolnego zatwierdzonego dysku, o ile tylko zapewnione jest bezpieczeństwo psa.

 • Podczas rundy można używać różnych rodzajów dysków, o różnych rozmiarach.

 • Dozwolone jest używanie różnych dysków w różnych rundach (dotyczy to również bonusowej rundy rzutów do “złotego środka”).

 

Przydział czasu:

 

 • Czas, przydzielony zawodnikom na rundę kryteriów na poziomie 1., wynosi 105 sekund. Oceniany będzie występ, trwający minimum 60 sekund.

 • Czas, przydzielony zawodnikom na rundę kryteriów na poziomie 2., wynosi 135 sekund. Oceniany będzie występ, trwający minimum 90 sekund.

 • Czas, przydzielony zawodnikom na rundę efektu na poziomie 1., wynosi 105 sekund.
  Oceniany będzie występ, trwający minimum 60 sekund.

 • Czas, przydzielony zawodnikom na rundę efektu na poziomie 2., wynosi 135 sekund.
  Oceniany będzie występ, trwający minimum 90 sekund.

 

Runda 1. Runda Kryteriów ‐ zasady:

 

 • Zalecana jest obecność czterech sędziów. Co najmniej jeden z nich musi być sędzią z certyfikatem UpDog Freestyle. Informacje o certyfikacji sędziów znajdują się na stronie UpDog.

 • Organizator ustanawia Sędziego głównego, który musi posiadać certyfikat UpDog Freestyle.

 • Sędzia główny przydziela sędziów do oceniania poszczególnych kategorii: Postawa Człowieka, Postawa Psa, Współdziałanie, Skuteczność. Najmniej doświadczony sędzia powinien być przypisany do kategorii Skuteczność. UpDog zaleca, by kategorię “Postawa Człowieka” oceniał sędzia, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w występach freestyle’owych

 • Na trzech różnych formularzach sędziowskich, uszczegółowiono kryteria dla każdej z ocenianych kategorii: Postawa Człowieka, Postawa Psa, Współdziałanie. W każdej z kategorii wyszczególniono 5 lub 6 podkategorii ocen. W każdej z nich, sędzia może przyznać maksymalnie 5 punktów, z gradacją pół punktu. Kategoria “Tricks” jest jedyną, w której można przyznać maksymalnie 10 punktów. Najwyższa możliwa ocena sumaryczna, uwzględniająca maksymalne wyniki, wynosi 30 punktów i jest taka sama w każdej z trzech kategorii: Postawa Człowieka, Postawa Psa, Współdziałanie.

 • Jeśli nie udało się skompletować czterech sędziów, organizator może użyć formatu z trzema sędziami. W tym formacie, kategoria “Team” (Współdziałanie) jest podzielona na sędziów oceniających występ psa i występ człowieka, przy czym sędziowie muszą posiadać certyfikat UpDog. Każdy z nich bierze dodatkowo na siebie ocenę trzech podkategorii z kategorii Współdziałanie. Zespoły będą oceniane według tych samych kryteriów i z możliwością uzyskania takiej samej ilości punktów, jak w formacie z czterema sędziami. W formacie z trzema sędziami używane są specjalne formularze sędziowskie.

 • Kategoria Skuteczność ma wartość 10 punktów. Sędzia tej kategorii rejestruje ilość rzutów lub rollerów, wyprowadzonych podczas rundy oraz ilość chwytów. Po zakończeniu rundy, sędzia oblicza iloraz chwytów do wyprowadzonych rzutów/rollerów. Następnie, wynik tej operacji mnoży przed 10 (przesuwa przecinek o jedną pozycję w prawo), a wynik zaokrągla do najbliższej wartości półpunktowej. Przykład: Jeśli zawodnik wyprowadził 24 rzuty/rollery, z czego pies schwytał 20 dysków, sędzia dokona następującego wyliczenia: 20/24 = 0,83333... Wynik ten należy przemnożyć przez 10 (przesunąć przecinek o jedną pozycję w prawo), co da wartość 8,3333... Sędzia zaokrągla ten wynik do najbliższej liczby, będącej wielokrotnością połowy punktu ‐ w tym przypadku liczbą tą jest 8,5. Oceniany zespół otrzyma zatem 8,5 punktu w kategorii Skuteczność.

 •  Najwyższą liczbą punktów, możliwych do zdobycia podczas Rundy Kryteriów, jest 100:
  ○ w kategorii Postawa Człowieka 30 punktów
  ○ w kategorii Postawa Psa 30 punktów
  ○ w kategorii Współdziałanie 30 punktów
  ○ w kategorii Skuteczność 10 punktów.

 • Zespoły powinny traktować uzyskany w Rundzie Kryteriów wynik bardziej jako percentyl, niż np. jako procentową ocenę szkolnego testu z maksymalnym wynikiem 100 pkt. Inaczej mówiąc, niewłaściwe jest odczytywanie wyniku z zakresu 90 ‐ 95 punktów jako oceny bardzo dobrej, a oceny poniżej 60 punktów jako niedostatecznej.

 • Zaleca się raczej, żeby np. ocenę 70 pkt. rozumieć w ten sposób: “Statystycznie 70 na 100 zawodników otrzymuje za freestyle 70 punktów lub mniej, a ja w tak zdefiniowanej grupie uzyskałem najwyższy wynik”.

 • Występ, oceniony na 50 punktów, powinien być odbierany jako przeciętny na danym poziomie.

 • Zespół, którego występ uzyskał ocenę z przedziału 90 ‐ 100 punktów, zaprezentował bardzo wysoką jakość programu, wypełniając praktycznie wszystkie kryteria na bardzo wysokim poziomie trudności i powinien być rozważany jako kandydat do czołowej dziesiątki zawodów. Istnieje możliwość, że na zawodach rangi Finałów Światowych (gdzie uczestniczy wiele topowych zespołów), wiele teamów zostanie ocenionych w przedziale 90‐100 punktów.

 • W Rundzie Kryteriów nie mogą być użyte rekwizyty ani kostiumy.

 • Czas rundy liczy się od momentu zasygnalizowania spikerowi gotowości do występu. Odliczanie czasu jest uruchamiane wraz z początkiem odtwarzania muzyki.

 • Zawodnik może przeznaczyć część przydzielonego mu czasu (135 sekund) na wstęp bez użycia dysku, jednakże w Rundzie Kryteriów sędziowanie rozpoczyna się dopiero w chwili pierwszego rzutu dysku, przeznaczonego do złapania przez psa.

 

Złoty Środek ‐ runda bonusowa:

 

 • W czasie gdy sędziowie podejmują końcowe decyzje i obliczenia, oceniając Rundę Kryteriów, zespół freestyle’owy ustawia się na jednym z dwóch końców pola startowego, za linią końcową, tożsamą z linią rzutu w konkurencji Throw and Go.

 • Stojąc za linią końcową, zawodnik wykonuje dwie próby rzutu dysku w taki sposób, by pies chwycił dysk w centralnym kwadracie pola, w tzw. “złotym środku”. Roller jest dopuszczalną formą rzutu. Sędzia, oceniający kategorię Skuteczność, obserwuje ile razy pies schwytał dysk w strefie Złotego Środka.

 • Zespół zostaje nagrodzony jednym punktem za każdy chwyt w złotym środku. Maksymalnie można zdobyć 2 punkty.

 • Punkty, zdobyte w Rundzie Złotego Środka, zostają dodane do zdobyczy punktowej zespołu z Rundy Kryteriów.

 • Suma punktów, możliwych do zdobycia w Rundzie Kryteriów oraz Rundzie Złotego Środka, wynosi 102.

 • Zawodnicy mogą mieć do dyspozycji dowolną ilość dysków, ale przysługują im tylko dwie próby zdobycia punktów w Rundzie Złotego Środka.

 

Freestyle

2. Runda. Runda Efektu ‐ zasady:

 

 • Założyciele UpDog wdrożyli pomysł Rundy Efektu, by zachęcić zespoły do zaprezentowania najbardziej kreatywnych, innowacyjnych, najtrudniejszych, najbardziej widowiskowych programów dogfrisbee, jakie mają w swoim arsenale. Innymi słowy ‐ pokaż się od najlepszej strony, nie ma rzeczy niemożliwych, jesteś na swoim podwórku, w swoim parku, w trakcie rundy życia. Wszystko powyższe może być jednak zrealizowane tylko i wyłącznie, mając na uwadze bezpieczeństwo psa. Sędziowie będą usilnie wypatrywać wybitnych trików i wyjątkowych wyczynów, jednak z równą mocą będą uczuleni na kwestie bezpieczeństwa, zarówno człowieka jak i psa, co będzie dla nich priorytetem.

 • W Rundzie Efektu zalecana jest obecność pięciu sędziów. Co najmniej jeden z nich musi być sędzią z certyfikatem UpDog Freestyle. Informacje o certyfikacji sędziów znajdują sie na stronie UpDog.

 • Jeśli w Rundzie Kryteriów użyto formatu sędziowania z trzema sędziami, w Rundzie Efektu oceniać będzie czworo sędziów.

 • Sędzia główny z Rundy Kryteriów będzie nim także w Rundzie Efektu. Sędzia główny musi posiadać certyfikat UpDog Freestyle.

 • Piąty Sędzia (nie sędziował Rundy Kryteriów) może być lokalną sławą, celebrytą, znanym, cenionym sportowcem, weteranem dogfrisbee, kimś znanym i lubianym, a nawet osobą wybraną spośród publiczności. Organizator powinien, jeśli to możliwe, zaprosić lub wykorzystać obecność osoby spoza społeczności dogfrisbee, by wnieść do naszego sportu spojrzenie z zewnątrz ‐ opinię “laika”.

 • Każdy z sędziów przyzna zespołowi kompleksową ocenę za występ w Rundzie Efektu,
  uwzględniając wszystkie elementy, z jakich powinien składać się widowiskowy, wykonany
  na wysokim poziomie freestyle’owy pokaz dogfrisbee.

 • Sędziowie otrzymają niewielkie kartki do zapisywania swoich ocen w Rundzie Efektu.
  Bardzo dobrze nadają się do tego celu kwadratowe kartki typu Post‐it, o boku 7,5 cm.

 • Kompleksowa ocena sędziowska, przyznana teamowi w Rundzie Efektu, jest liczbą z
  zakresu 0 ‐ 10. Dopuszcza się gradację 0,25 punktu.

 • Sędziowie wyróżniają najwyższą punktacją te zespoły, które ‐ w ich odczuciu ‐
  zaprezentowały najlepszy, najbardziej widowiskowy freestyle. Sędzia może przyznać tę
  samą ocenę dwu lub więcej zespołom.

 • Zawodnik może przeznaczyć część przydzielonego mu czasu (135 sekund) na wstęp bez
  użycia dysku (triki, flat‐work). W Rundzie Efektu sędziowanie rozpoczyna się w chwili
  rozpoczęcia odtwarzania muzyki.

 • Podczas Rundy Efektu można używać kostiumów, o ile zachowane jest bezpieczeństwo
  zawodnika oraz psa.

 • Jeśli w którymkolwiek momencie występu sędziowie uznają, że użycie kostiumu stwarza
  niebezpieczeństwo, występ zostanie przerwany, a zespół nie zdobędzie punktów w Rundzie
  Efektu.

 • Podczas Rundy Efektu można używać rekwizytów, jednak muszą one zostać umieszczone
  poza polem startowym przed wykonaniem pierwszego rzutu frisbee. Na przykład: Zaczyna
  grać muzyka, zawodnik wjeżdża na pole startowe na monocyklu, za nim biegnie pies.
  Pierwszy rzut dyskiem może być wykonany dopiero po odstawieniu monocykla poza pole
  startowe.

 • Po każdym występie sędziowie otrzymają 30 sekund na decyzję o wysokości oceny i
  zapisanie jej na kartce. Odliczanie czasu dla sędziów zaczyna się dokładnie w momencie,
  gdy padnie słowo “Time”, oznaczające zakończenie wystepu ocenianego zespołu.

 • Po upłynieciu 30 sekund przeznaczonych na ocenę występu, sędziowie składają kartki z
  wpisanym wynikiem do wewnątrz tak, by nie można było go odczytać. Złożone kartki są
  następnie odbierane od pięciu sędziów, mieszane (tasowane) tak, by osoba wpisująca
  wyniki do protokołów nie wiedziała, która ocena pochodzi od którego sędziego.

 • W trzydziestosekundowym czasie przeznaczonym na ocenianie właśnie ukończonego
  występu, spiker zawodów, korzystając z nagłośnienia, odczytuje (w kolejności
  przypadkowej) oceny uzyskane przez poprzednio występujący zespół.

 • Oceny, odebrane od każdego z pięciu sędziów, zostają przemnożone przez 2 i dopiero
  wtedy zostają wpisane do protokołów.

 • Najwyższą możliwą do zdobycia punktacją w Rundzie Efektu jest 100.

 • Maksymalnym możliwym do zdobycia wynikiem punktowym, po uwzględnieniu punktacji z
  Rundy Krteriów, Rundy Złotego Środka i Rundy Efektu, jest 202.

   

Nagrody

 

 • Zespół z najwyższym wynikiem, uzyskanym w Rundzie Kryteriów, otrzymuje medal.

 • Zespół z najwyższym wynikiem, uzyskanym w Rundzie Efektu, otrzymuje medal.

 • Zespoły z trzema najwyższymi zdobyczami punktowymi, rozumianymi jako suma ocen z
  Rundy Krteriów, Rundy Złotego Środka i Rundy Efektu, otrzymują medale.

   

Tłumaczenie: Dariusz Radomski
Współpraca: Agata Jaskot

Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/ 0,4 ml, roztwór do nakrapiania; Advantix Spot-on (100 mg +500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania; Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania; Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml,  roztwór do nakrapiania. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidakloprid 40 mg, Permetryna 200 mg; 1 pipeta 1,0 ml zawiera: Imidakloprid 100 mg, Permetryna 500 mg; 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidakloprid 250 mg, Permetryna 1250 mg; 1 pipeta 4,0 ml zawiera: Imidakloprid 400 mg, Permetryna 2000 mg. Wskazania lecznicze: Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp.) oraz pcheł (Ctenocephalides spp.) u psów, a także odstraszanie komarów i muchówek (Phlebotomus sp.). Przeciwwskazania: Nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

bottom of page