top of page

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam także zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w zakresie moich imion, na potrzeby umieszczenia mojego imienia/imion wraz z imieniem mojego psa na zdjęciach i w filmach wykonanych podczas zawodów „Latających Psów”, w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach zawodów, następującym podmiotom:

  • Bayer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326), al. Jerozolimskie 158, KRS 0000035338, wysokość kapitału zakładowego 151.339.000,00 zł (dalej „Bayer”);

  • Interdeco sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), ul. Konwaliowa 7, KRS 0000110582, wysokość kapitału zakładowego 70.000,00 zł (dalej Interdeco).

 

OŚWIADCZENIE

O ZGODZIE NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 

W związku z moim uczestnictwem w zawodach „Latających Psów”, niniejszym zezwalam następującym podmiotom: 

​​

  • Bayer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326), al. Jerozolimskie 158, KRS 0000035338, wysokość kapitału zakładowego 151.339.000,00 zł (dalej „Bayer”);

  • Interdeco sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), ul. Konwaliowa 7, KRS 0000110582, wysokość kapitału zakładowego 70.000,00 zł (dalej Interdeco);


na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, w filmach, spotach telewizyjnych, reklamach w gazetach i czasopismach, na plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych oraz w Internecie, wykonanych przez ww. podmioty lub na zlecenie ww. podmiotów podczas zawodów „Latających Psów 2018”, w działalności gospodarczej prowadzonej przez ww. podmioty w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących ww. podmiotów oraz marki ADVANTIX, w szczególności poprzez publikację mojego wizerunku w Internecie, materiałach prasowych, materiałach reklamowych i informacyjnych oraz w materiałach emitowanych w telewizji.

 

Wizerunek mój może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie na zdjęciach i w filmach mojego imienia wraz z imieniem mojego psa, w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach zawodów.
 

Powyższe zezwolenie jest bezterminowe i nieograniczone terytorialnie.

 

________________

PRIVACY STATEMENT

I hereby give my consent to transfer my personal data, that is my name and surname, in order to place my name and the name of my dog on the photographs and in the films made during the „Latające Psy 2016” competition, in order to disclose to the public the competition results, to the following entities

  • Bayer Sp. z o.o., registered office in Warsaw (02-326), al. Jerozolimskie 158, National Court Register no 0000035338, Share Capital 151.339.000,00 PLN (hereinafter „Bayer”);

  • Interdeco Sp. z o.o., registered office in Ożarow Mazowiecki (05-850), ul. Konwaliowa 7, National Court Register no 0000110582, Share Capital 70.000,00 PLN (hereinafter Interdeco)

 

STATEMENT OF
CONSENT FOR THE USE AND DISSEMINATION OF PERSONAL IMAGE

 

With respect to my participation in „Latające Psy” („Flying Dogs”) competition, I herewith give my consent to the following entities:

  • Bayer Sp. z o.o., registered office in Warsaw (02-326), al. Jerozolimskie 158, National Court Register no 0000035338, Share Capital 151.339.000,00 PLN (hereinafter „Bayer”);

  • Interdeco Sp. z o.o., registered office in Ożarow Mazowiecki (05-850), ul. Konwaliowa 7, National Court Register no 0000110582, Share Capital 70.000,00 PLN (hereinafter Interdeco);


for the free of charge use and dissemination of my personal image recorded on photographs, in films, TV spots, advertisements in newspapers and magazines, advertising posters, leaflets, printed promotional materials and on the Internet made by the above mentioned entities or at the request of the above mentioned entities during the „Latające Psy 2018” competition solely in relation to the business activities conducted by the above mentioned entities; for advertising, promotional and marketing purposes of the above mentioned entities  ADVANTIX trade mark in particular by publicizing my image on the Internet, in press materials, for marketing or informational materials and material broadcasted on television.   

My personal image may be used for different types of electronic image processing, composing and framing, without having to request acceptance of the final product, however not in the offensive form or generally considered unethical.

I give my permission to place my name and the name of my dog on the photographs and in the films in order to disclose to the public the competition results.
The above permission is given for an unlimited period of time and without territorial restrictions.

 

 

EN version

Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/ 0,4 ml, roztwór do nakrapiania; Advantix Spot-on (100 mg +500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania; Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania; Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml,  roztwór do nakrapiania. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidakloprid 40 mg, Permetryna 200 mg; 1 pipeta 1,0 ml zawiera: Imidakloprid 100 mg, Permetryna 500 mg; 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidakloprid 250 mg, Permetryna 1250 mg; 1 pipeta 4,0 ml zawiera: Imidakloprid 400 mg, Permetryna 2000 mg. Wskazania lecznicze: Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp.) oraz pcheł (Ctenocephalides spp.) u psów, a także odstraszanie komarów i muchówek (Phlebotomus sp.). Przeciwwskazania: Nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

bottom of page